Хочу написати про любов і її прояви. Просто так, сидячи тут на роботі. Бо накипіло.

А що для вас важливо? Без чого ви не відчуваєте, що вас люблять?

Я не вірю тепер у стосунки, де можливо сказати “у мене сьогодні був дуже завантажений день - не міг написати”. Якщо людина не пише, і не має часу - значить я для такої людини неважлива. Бо тому що час - то є пріоритети.

Passionate about IT and startups. Books lover. Made in Ukraine.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store